Monday, March 24, 2008

आतून मात्र मी एकला…

अस्वस्थता ही मनाची मी
सांगू कशी अन् कुणाला
असून गजबज भोवताली
आतून मात्र मी एकला

0 अभिप्राय: