Monday, March 24, 2008

मी हाक मारली होती…

मी हाक मारली होती
तुला येता आलं नाही
दान तुझ्या पदरात टाकलं
तुला ते घेता आलं नाही

0 अभिप्राय: