Sunday, June 8, 2008

माझ्यासाठी आता सारंच चांगलं आहे...

तुम्ही चांगले वागा, किंवा वाईट वागा
माझ्यासाठी आता सारंच चांगलं आहे
दिसत असलो मी हसत खेळत तरीही
माझं मन आतून केव्हाच दुभंगलं आहे

0 अभिप्राय: