Wednesday, June 11, 2008

आली नाही जरी तुझी आठवण...

आली नाही जरी तुझी आठवण
मी तुझ्यापासुन तसा दूर नाही
असलाच दुरावा जरी अंतराचा
मनाने दूर जाणं तसं मंजूर नाही

0 अभिप्राय: