Monday, March 24, 2008

इथे कुणीच कुणाचं नसतं…

आपला परका आभास सारे
इथे कुणीच कुणाचं नसतं
प्रत्येक क्षण सापेक्ष इथला
तरीही मन जाळ्यात फसतं

0 अभिप्राय: