Monday, June 9, 2008

तसा समाधानी आहे मी...

वादळं तर तशी खुप येताहेत
गलबत माघारी हाकारलं नाही
तसा समाधानी आहे मी, जरी
स्वप्न पुर्णपणे साकारलं नाही

0 अभिप्राय: