Tuesday, October 14, 2008

साद शब्दांना घालेन मी...

नसेल कुणी सोबतीस माझ्या
एकटाच ध्येयाकडे चालेन मी
वाटलंच एकाकी जर का मला
आर्त साद शब्दांना घालेन मी

Monday, October 6, 2008

गलबत किनार्‍याकडे हाकारलं नाही...